Historická dílna

Historická dílna

    Historická dílna je název projektu, který se od září 2004 realizuje na Fakultě pedagogické v Plzni (od září 2004 do června 2010 na katedře historie, od září 2010 na katedře německého jazyka). Jeho základním cílem je prezentace aktuálního historického výzkumu, posílení vazby mezi vysokoškolským studiem a vědeckou praxí a vytvoření pravidelné platformy pro odbornou historickou diskusi alespoň na regionální úrovni. Realizace tohoto cíle nabyla postupně několika podob, které plánujeme do budoucna ještě dále rozšiřovat a především zkvalitňovat.

 

    Projekt Historická dílna je určen především studentům historie a dalších humanitních oborů na ZČU, ale i odborné veřejnosti v regionu a v neposlední řadě i laickým zájemcům. Studentům rozšiřuje obvyklou univerzitní nabídku přednášek, zprostředkovává kontakt se současným historickým výzkumem, ukazuje způsoby historikovy práce a představuje šíři badatelských témat, čímž jednak napomáhá k jejich vlastní oborové  profilaci a zároveň jim implantuje povědomí o kvalitativních nárocích odborné historické práce. Ve vztahu k odborné veřejnosti chce být Historická dílna pravidelným přinejmenším regionálním komunikačním a diskusním fórem pro odborníky z univerzitních i neuniverzitních pracovišť. Zároveň má ambici jim zprostředkovávat informace o probíhajících historických výzkumem mimo západočeský region a o nových trendech v historiografii. V obecné rovině chce projekt v neposlední řadě přispívat k  popularizaci historické vědy.

Srdečně Vás zveme k účasti!

Základní řada seminářů

Mistrovské lekce

Scamna super Misam

Letní škola

Publikace

Mimořádné akce

Organizační zajištění

Ohlasy
Partneři