Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

(nar. 1947 v Červeném Kostelci)

 

Po maturitě na střední všeobecně vzdělávací škole v Liberci absolvovala studium oboru historie - český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zde v roce 1970 obhájila diplomovou práci na téma České državy v Horní Falci za vlády Karla IV., kterou vypracovala pod vedením prof. Františka Kavky.

V letech 1970 – 1973 učila na střední zemědělské technické škole ve Frýdlantu, pak pracovala jako odborná pracovnice v oblastní galerii v Liberci. Mezitím získala roku 1974 titul PhDr. a od roku 1979 byla přijata za odbornou asistentku na Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Teprve roku 1986 jí byl povolen vstup do aspirantského studia, které ukončila roku 1991 obhajobou práce Územní politika prvých Lucemburků na českém trůně. V témže roce byla také zvolena proděkankou Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a aktivně se tak podílela na vytváření jejího renomé (mj. působila v předsednictvu první existující Rady vysokých škol). Již roku 1992 se habilitovala v oboru československé dějiny a v roce 1993 na základě konkurzního řízení nastoupila na Ústav českých dějin FF UK v Praze do semináře dějin středověku, kde působí dosud (v Praze žije již od září 1989). V letech 1999 – 2003 též působila jako vědecká pracovnice Historického ústavu AV ČR.

Dlouhodobě se věnuje problematice vedlejších zemí Koruny království českého především ve 14. – 15. století. Zabývala se též kulturně společenskou problematikou 16. století, zvláště ve vztahu k severním Čechám (dějiny Ústí nad Labem, páni ze Salhausenu apod.). Na základě podrobného studia pramenů v archivu v Drážďanech publikovala také několik studií věnovaných problematice pobělohorské emigrace do Saska.

 

    Výběrová bibliografie:

    Monografie:

·       Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí nad Labem 1993 (Acta Universitatis Purkynianae, Studia historica - Monographiae I).

·       Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1639, Praha 1999 (studie a edice pramene).

·       Středověké Ústí nad Labem ve světle královských listin, Ústí nad Labem 1999 (spoluautorka Kateřina Bobková).

·       Velké dějiny zemí Koruny české, léta 1310-1402, svazek IVa, Praha-Litomyšl 2003.

·       Velké dějiny zemí Koruny české, léta 1310-1402, svazek IVb, Praha-Litomyšl 2003 (spoluautorka Milena Bartlová zpracovala kapitolu Vzdělání a umění v českých zemích ve 14. století).

·       7. 4. 1348. Ustavení Koruny království českého. Český stát Karla IV., Praha 2006 (v edici Dny, které tvořily české dějiny, sv. 12., nakl. Havran).

Redakce sborníku statí z mezinárodních kolokvií k problematice korunních zemí, které prof. Lenka   Bobková organizuje:

·       Dějiny korunních zemí I. Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku, ed. Lenka Bobková, Praha-Ústí nad Labem 2003.

·       Korunní země v dějinách českého státu II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14. – 17. století, edd. Lenka Bobková – Jana Konvičná, Praha-Ústí nad Labem 2005.

·       Korunní země v dějinách českého státu III. Rezidenční a správní sídla v zemích České koruny ve        14. – 17. století, edd. Lenka Bobková – Jana Konvičná, Praha 2007.

    Redakce ostatních sborníků :

·    Cesty a cestování v životě společnosti. Reisen im Leben der Gesellschaft. Sborník příspěvků z konference konané 6. – 8. září 1994 v Ústí nad Labem, edd. Lenka Bobková – Michaela Neudertová, Ústí nad Labem 1995.

·       Život na šlechtickém sídle v 16. – 18. století. Sborník příspěvků z konference na pedagogické fakultě UJEP, ed. Lenka Bobková, Ústí nad Labem 1992 (Acta Universitatis Purkynianae, Philosophica et historica I).

·       Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost – okruh – dědictví, edd. Lenka Bobková – Ryszard Głagkewicz – Petr Vorel, Wrocław-Praha-Pardubice 2005.

·       Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým   85. narozeninám, edd. Lenka Bobková – Mlada Holá, Praha 2005.

    Sborník věnovaný prof. Lence Bobkové k životnímu jubileu:

·       Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., edd. Luděk Březina – Jana Konvičná – Jan Zdichynec, Praha 2006.

 

    Přednáška:

Proč studovat dějiny vedlejších zemí Koruny české?

(čtvrtek 25. října 2007 od 16 hodin)

 

Důvody zájmu o země, které kdysi tvořily součást českého státu, spočívají ve snaze odhalit minulost, která se může stát klíčem k poznání současnosti. Dosud jsme zvyklí vnímat České království v rozmezí pohraničních hvozdů, ale rozsah moci českého krále je od 14. století daleko překračoval. Cestovat do Horní Lužice či do Slezska tudíž neznamenalo jet do zahraničí. Uvědomění si této skutečnosti nám pomůže lépe vnímat nejen historicky existující vzájemné společenskopolitické, kulturní a hospodářské vazby mezi tzv. vedlejšími zeměmi a Čechami, ale dává i další rozměr smyslu současných kontaktů a spolupráce.

Korunu království českého začal budovat král Jan Lucemburský, jehož dílo dovršil Karel IV. Právě jeho snahy budou tvořit ústřední linii výkladu představujícího vytváření České koruny a jejího politickosprávního fungování podle Karlova pozdně středověkého státoprávního modelu. Jako konkrétní příklad císařovy mnohostranné územní politiky poslouží podrobnější sledování postupné výstavby českých držav na území Horní Falce, tj. v prostoru mezi Českým lesem a Norimberkem. Výklad bude doplněn fotodokumentací.