Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.

Narodil se roku 1932 ve Dvorcích u Jičína. V Jičíně absolvoval studium na Lepařově gymnáziu a v letech 1951-1956 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde od té doby působí jako pedagog a vědecký pracovník, naposledy v Ústavu českých dějin (od roku 2008 emeritní). V roce 1966 se stal docentem moderních československých dějin, profesorem mohl být jmenován až po listopadu 1989.

Jeho badatelský zájem směřuje především k dějinám novodobé světové diplomacie se zvláštním zaměřením na meziválečné období a období 2. světové války, a dále pak také ke kulturním dějinám konce 19. a první poloviny 20. století. Širší veřejnosti je znám jako dlouholetý a neúnavný popularizátor historie v tisku, rozhlase i televizi. Jeho práce, a to včetně vědeckých studií a monografií, se vyznačují charakteristickým esejistickým stylem, díky čemuž se stal prof. Kvaček několikanásobným nositelem Ceny Egona Ervina Kische za nejlepší titul literatury faktu. Je členem Česko-slovenské komise historiků.

  

  

Výběrová bibliografie:

Monografie:

 • Osudná mise, Praha 1958.

 • Deutschland und die Tschechoslowakei 1918-1945. Dokumente über die deutsche Politik, Praha 1965 (spolu s Gajanem Kolomanem).

 • Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933-1937, Praha 1966.

 • Ve znamení ohně. Lipský proces varuje, Praha 1973.

 • Historie jednoho roku, Praha 1976.

 • Cesty ke svobodě, Praha 1981.

 • K dějinným tradicím, Praha 1984.

 • A změněn svět, Praha 1987.

 • Diplomaté a ti druzí. K dějinám diplomacie za 2. světové války, Praha 1988.

 • Poslední den, Praha 1989.

 • Causa Emil Hácha, Praha 1995 (spolu s Dušanem Tomáškem).

 • Generál Alois Eliáš. Jeden český osud, Praha 1996 (spolu s Dušanem Tomáškem; třetí, upravené vydání pod názvem Generál šel na smrt. Životní příběh Aloise Eliáše, Praha 2007).

 • Obžalována je vláda, Praha 1999 (spolu s Dušanem Tomáškem).

 • Češi na cestě stoletím. Příběhy, osudy, dramata, Český Těšín 2001 (spolu s Romanem Cílkem, Miloslavem Moulisem a Karlem Richterem).

 • První světová válka a česká otázka, Praha 2003.

 • Dva diktátorovy pády, Praha 2008.

 

Sborníkové a časopisecké studie

(od roku 2006)

 

 • Čechoslovák (a Evropan) Jan Masaryk, Odkaz 2006, č. 22-23, s. 1-4.

 • Druhý prezident, tamtéž, s. 14-15.

 • Edvard Beneš – personifikace českého 20. století, in: Edvard Beneš – československý státník a politik, ed. Zdeněk Veselý, Praha 2006, s. 15-20.

 • Beneš a "kauza Tuchačevskij", in: Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta, edd. Jan Hájek – Jiří Kocian – Milan Zitko, Praha 2006, s. 219-232.

 • Poctivost i v politice. Předčasné volby v roce 1925, Dějiny a současnost 28, 2006, č. 5, s. 38-41.

 • Podoby studené války, Česko-slovenská historická ročenka 2006, s. 255-260.

 • novodobé české státotvornosti, Přednášky z 50. běhu Letní školy slovanských studií, Praha 2007, s. 161-171.

 • Milan Hodža as Prime Minister. Comments on his first period as head of the government (1935-1937), in: Milan Hodža. Statesman and Politician, ed. Miroslav Pekník, Bratislava 2007, s. 249-257.

 • Československo a Evropa v době skonu T. G. Masaryka, in: T. G. Masaryk a česká státnost. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Masarykovou univerzitou ve dnech 4.-5. září 2007 v Brně, edd. Helena Pavlincová – Jan Zouhar, Praha 2008, s. 13-17.

 • Mnichovské desatero, in: Mnichov 1938 a česká společnost. Sborník z mezinárodního sympozia k 70. výročí mnichovské dohody, edd. Zdeněk Hazdra – Lukáš Vlček, Praha 2008, s. 87-96.

 • Prostředníci na cestách, in: Historie a cestovní ruch – perspektivní a podnětné spojení. Pocta profesoru Vratislavu Čapkovi k 85. narozeninám, edd. Jan Štemberk – Miroslava Manová, Praha 2008, s. 101-106.

 • Republika československá, úsilí o demokracii, in: Idea českého státu v proměnách staletí, Jaroslav Pánek a kol., Praha 2008, s. 168-175.

 • Protektorát Čechy a Morava, in: tamtéž, s. 176-185.

 • A bylo rozhodnuto, in: Nacistická okupace. Sedmdesát let poté. Sborník textů, edd. Jindřich Dejmek – Marek Loužek, Praha 2009, s. 11-16.

 • Masarykova volba E. Beneše, in: Živé hodnoty Masarykova Československa. Směrodatné hodnoty pro 21. století. Sborník z konferencí k 90. výročí ČSR, ed. Bohumír Blížkovský, Brno 2009, s. 94-96.

 

 

Přednáška:

Paměti jako politikum

(úterý 10. května 2011 od 16 hodin)

Přednáška známého historika a popularizátora moderních českých a československých dějin se bude věnovat memoárům vybraných politicky činných osobností zejména z období 2. světové války a krátce po ní. Hlavním cílem přednášky je v prvé řadě ukázat, jak tyto paměti sehrály (či alespoň měly sehrát) úlohu argumentu v dobovém politickém zápase, zároveň však také prakticky předvést, jak s takovými pamětmi musí zacházet kriticky uvažující historik.