Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

 

 Po studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (historie – francouzština) působila jako středoškolská profesorka na Gymnáziu I. Olbrachta v Semilech, od roku 1983 pak jako odborná archivářka v Okresním archivu Hradec Králové. V letech 1990-1993 pracovala jako odborná asistentka na VŠCHT v Pardubicích (Ústav společenských věd, Fakulta územní správy). Roku 1993 nastoupila na tehdejší katedru historie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (později Historický ústav JČU, dnes součástí nově zřízené Filozofické fakulty) a rok poté se habilitovala. Ve školním roce 1997-1998 dočasně své působení v Českých Budějovicích přerušila a vedla českou sekci na Univerzitě Paula Valéryho v Montpellier ve Francii. Opět se na Historický ústav JČU vrátila a působila zde až do roku 2006. Mezitím ovšem byla v roce 2001 jmenována profesorkou a zároveň děkankou nově zřízené Fakulty humanitních studií v Pardubicích, která se v prosinci roku 2005 přejmenovala na Filozofickou fakultu. Zde zároveň vyučuje na katedře historických věd.

Milena Lenderová je členkou řady mezinárodních organizací, např. Société française d´Etudes du 18e siècle (Paris, France); Société internationale napoléonienne (Quebec, Canada); Réseau de coopération scientifique en éthnologie et historiopraphie européennes P. A. C. T. – EUROETHNO (Montpellier – Strasbourg, France). Je také členkou domácích vědeckých společností, např. Společnosti pro dějiny 18. století, Praha; Společnosti Edvarda Beneše, Praha; Národního komitétu historiků apod.

Zabývá se dějinami 19. století, především gender history, dějinami každodennosti a česko-francouzskými kulturními vztahy. Je autorkou několika monografií, edic deníků a korespondence a množství odborných studií.

 

    Výběrová bibliografie:

    Monografie nebo podíl na nich:

·        Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století, Paseka, Praha 2006 (společně s Karlem Rýdlem).

·        Gabriela ze Schwarzenbergu. Krátká cesta životem a Evropou, Scriptorium, Praha 2006 (společně s Jarmilou Plškovou).            

·        (ed.) Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie (Sborník příspěvků z IV. pardubického bienále 27.-28. dubna 2006), Univerzita Pardubice, Pardubice 2006 (společně s Kateřinou Čadkovou a Janou Stráníkovou).

·        Malé zamyšlení nad česko-francouzskými vztahy, in: Marc FERRO, Dějiny Francie, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006, s. 583 - 602.

·        Dějiny každodennosti „dlouhého“ 19.  století. 2. díl. Život všední a sváteční, Univerzita Pardubice, Pardubice 2005 (vedoucí autorského kolektivu).

·        Život Františky Honlové, in: Petr VOREL (ed.), Deníky Františky Honlové z České Třebové (práce studentů diplomového semináře „Prameny osobní povahy v gender history) ( = Prameny k dějinám Pardubického kraje – Fontes Historiae Pagi Pardubicensis 2), Univerzita Pardubice, Pardubice 2005, s. 9-21.

·        Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu, Paseka, Praha – Litomyšl 2004.

·        (ed.) Osobní deník a korespondence – snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření? ( = Scientific Papers of the University of Pardubice, Serie C, Faculty of Humanities, Supplement 9), Univerzita Pardubice, Pardubice 2004  (společně s Jiřím Kubešem).

·        Nové čtení Evropy, in: Charles-Olivier CARBONELL – Dominique BILOGHI – Jacques LIMOUZIN – Frédéric ROUSSEAU – Joseph SCHULTZ, Evropské dějiny Evropy, sv 2. Od renesance k renesanci?, Karolinum, Praha 2003, s. 307-310 ( + odborná revize překladu).

·        Chytila patrola aneb Prostituce za Rakouska i republiky, Karolinum, Praha 2002.

·        (ed.) Autour de la table: Peurs, risques, interdits et protections… XVIème Atelier Eurethno ( = Bulletin des travaux scientifiques de l´Université de Pardubice, Supplement 6), Univerzita Pardubice, Pardubice 2003 (společně s J. Bonnet, M. Simonsen a J. Kubešem).

·        (ed.) Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, Karolinum, Praha 2002.

·        Dějiny každodennosti „dlouhého“ 19.  století. 1. díl. Dějiny hmotné kultury, Univerzita Pardubice, Pardubice 2001 (společně s Tomášem Jiránkem a Hanou Doušovou).

·        Zdenka Braunerová, Mladá fronta, Praha 2000.

·        (ed.) Vladimír Hellmuth-Brauner. Paměti rodu, H&H, Praha 2000.

·        K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Mladá fronta, Praha 1999.

·        "Salon republiky" a Francie - kontakty města Hradce Králové s francouzskou kulturou ( = Pojednání muzea v Hradci Králové č. 6), Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové 1995.

·        Osobnost pracovníků správy. Studijní materiál pro řízené sebevzdělání. Akademie J. A. Komenského, VŠCHT Pardubice, Pardubice 1993 (společně s Milošem Vítkem a Zdeňkem Drábem).

·        Regionalismus ve Francii, in: Miloš VÍTEK aj., Vybrané kapitoly z územní správy. VŠCHT Pardubice, Pardubice 1992, s. 164-169.

·        Vývoj českého regionalismu v období mezi dvěma světovými válkami, tamtéž, s. 147-163 (společně s Tomášem Jiránkem).

·        Správní vývoj českých zemí, in: Miloš VÍTEK aj., Základy územní správy, VŠCHT Pardubice, Pardubice 1991, s. 15-26 (společně s Milošem Charbuským a Tomášem Jiránkem).

·        Jaro, invaze a normalizace na Královéhradecku. Sborník dokumentů z let 1968 – 1970, Kruh, Hradec Králové 1990 (členka autorského kolektivu).

·        Správní vývoj okresu Hradec Králové. 1850-1986, Státní okresní archiv Hradec Králové, Hradec Králové 1986 (společně se Stanislavou Svatoňovou).

·        Odborné studie a články:

·        Festivity, spektákly a sociabilita v napoleonské Paříži, in: Jaroslav KOTULÁN – Dušan UHLÍŘ (edd.), Evropa 1805. Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu konaného v budově veřejného ochránce práv. Brno 26.- 28. září 2005, Brno 2006, s. 285 – 295.

·        Stereotyp střední Evropy v cestovních zprávách francouzských cestovatelů 17. a 18. století, in: Václav BŮŽEK – Pavel KRÁL (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její odraz v pramenech, 1526-1740, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2006, s. 193-206.

·        Le „home sweet home“ de la noblese d´Europe central dans la pemière moité du XIXe siècle, in: Catherine HOREL (ed.), Nations, cultures et sociétés d´Europe central aux XIX et XXe siècle. Mélange offerts à Bernard Michel, Publications de la Sorbonne, Paris 2006, s. 185-193.

·        Instuctions d´une fille noble. Objectivs, réflexions, autoréflexions, in: Ivo CERMAN (ed.), Adelige Ausbildung. Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen, Medienbauer, München 2006, s. 56-67.

·        Šlechtická korespondence jako pramen v gender history, in: Kateřina ČADKOVÁ – Milena LENDEROVÁ – Jana STRÁNÍKOVÁ (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie (Sborník příspěvků z IV. pardubického bienále 27.-28. dubna 2006), Univerzita Pardubice, Pardubice 2006, s. 525-532 (společně se Zdeňkem Bezecným).

·        U Herkula! Tolik výhod pro cizince... Studenti z českých zemí na univerzitě v Orleansu, Dějiny a současnost 28, 2006, č. 5, s. 15 - 19.

·        Od porodní báby k porodní asistentce, in: Theatrum Historie. Sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice 1, Univerzita Pardubice, Pardubice 2006, s. 129 - 154.

·        Žena doby předbřeznové: ideál a realita, in: Milan HORKÝ - Roman HORKÝ (edd.), Božena Němcová. Život – dílo – doba. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 7. – 8. září 2005 v Muzeu Boženy Němcové, Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice 2006, s. 131 – 138.

·        Porodní bába: od poslání k profesi, in: Eva BROKLOVÁ – Marie L. NEUDORFLOVÁ (edd.), Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám. Společnost Edvarda Beneše v Ústavu T. G. Masaryka, Praha 2006, s. 227 – 242.

·        Francie a Francouzi v cestovních zprávách z Čech v prvních desetiletích 19. století. Reflexe francouzské skutečnosti během padesátí let ve schwarzenberském archivu, in: Lukáš FASORA – Jiří HANUŠ – Jiří MALÍŘ (edd.), Napoleonské války a historická paměť. Země a kultura ve střední Evropě, Muzeum Brněnska, Brno 2005, s. 169 – 178.

·        Dívčí a ženský deník - zárodečná literární forma?, in: Ztěžklá křídla snů. Ženy v české literatuře ( = Literární archiv 35 – 36), Památník národního písemnictví, Praha 2004 [vyd. 2005], s. 7-19.

·        Porodní bába, akušér, lékař, Gynekolog, časopis ženských lékařů 14, 2005, č. 14, s. 228-234.

·         "Vždy s oddaností tklivou a nezištnou…" Psi a lidé v české společnosti v 19. století, Dějiny a současnost 27, 2005, č. 2, s. 38-40.

·        Teorie a praxe cestování osvícenců: cesta Pavlíny z Arenbergu do revoluční Paříže, in: Eva FRIMMOVÁ – Elisabeth KLECKER (edd.), Itineraria Posoniensia. Zborník z medzinárodnej konferencie „Cestopisy v Novoveku,“ ktorá sa konala v dňoch 3. - 5. novembra 2003 v Bratislave, Historický ústav SAV, Bratislava 2005, s. 167-176.

·         Dobová francouzská literatura o Čechách a Češích barokní doby, in: Olga FEJTOVÁ - Václav LEDVINKA - Jiří PEŠEK - Vít VLNAS (edd.), Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001, Archiv hlavního města Prahy a  Scriptorium, Praha 2004 [vyd. 2005], s. 667-678.

·        Tabule v paláci Schliků - dny sváteční i postní (Rukopisná kuchařka Filipiny Schlikové), in: Tomáš BUBÍK - Martin FÁREK (edd.), Náboženství a jídlo ( = CERES 2), Univerzita Pardubice, Pardubice 2005, s. 95-102.

·        Chvála deníků a dopisů, in: Milena LENDEROVÁ – Jiří KUBEŠ (edd.), Osobní deník a korespondence – snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření? ( = Scientific Papers of the University of Pardubice, Serie C, Faculty of Humanities, Supplement 9), Univerzita Pardubice, Pardubice 2004, s. 21-31.

·        Dívčí vzdělání v Čechách 19. století, in: Kateřina BLÁHOVÁ – Václav PETRBOK (edd.), Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 24. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 4.-6. března 2004. Věnováno památce prof. Jana Havránka, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2005, s. 375-384.  

·        Paměti paní Boženy Frídové, in: Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Konference v Národním technickém muzeu v Praze ve dnech 20 - 21. října 2004. Texty přednesených příspěvků. CD.

·         Prostituce v českých zemích: od reglementace k abolici (1852 - 1922), in: Tünde LENGYELOVÁ (ed.), Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. Academic Electronic Press, s. r. o., Bratislava 2004, s. 272-287.

·        Culture de guerre et culture de paix. Le moment "Remargue" et la réception du roman "A l´ouest rien de nouveau" en Grande Bretagne, en France et en Tchécoslovaquie (1928 - 1929), État – sociétés – idéologies – défense (ESID), U. M. R. 5609, CNRS - Université de Montpellier 1, 2004, s. 39-57(společně s Frédéricem Rousseau a Tomášem Jiránkem).

·         "… ušlechtilé sestřinky" aneb Dívčí a ženské ctnosti v době předbřeznové, in: Helena LORENZOVÁ – Taťána PETRASOVÁ (edd.), Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 6. - 8. března 2003, KLP, Praha 2004. s. 79-87.

·        Une solitude aktive. Le destin des vieilles filles nobles d´Europe centraleau XIXe siècle à travers leurs journaux intimes, in: Anne-Marie COCULA – Michel COMET (edd.), Le château au feminin. Actes des Rencontres d´Archéologie et d´Histoire en Périgord les 26, 27 et 28 septembre 2003, Aussonius – Diff. De Boccard, Pessac – Paris 2004, s. 233-242.

·        Svět Pauliny ze Schwarzenbergu (Osobní korespondence jako historický pramen), Jihočeský sborník historický 72, 2003, s. 208-218.

·        Pauline, Eléonore, Gabrielle: dames de Schwarzenberg et leur journaux intimes, in: Les noblesses de Bohême et de Moravie au XIXe sièle. Actes du colloque international d´Olomouc (novembre 2001) ( = Études danubiennes 19, 2003, No 1/2), Groupe d´Etudes de la Monarchie de Habsbourg, Strasbourg 2003,  165-174.

·        Mezi Paříží a Moskvou. Riegrovy cesty na jaře roku 1867, in: F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století, Z Českého ráje a Podkrkonoší - supplementum, Státní okresní archiv Semily, Semily 2003, s. 84-92.

·        Risquer en mangeant: le risque quotidien au XIXe sièecle (L´exemple des Pays tchèques), in: Autour de la table: Peurs, risques, interdits et protections… XVIème Atelier Eurethno ( = Bulletin des travaux scientifiques de l´Université de Pardubice, Supplement 6), Univerzita Pardubice, Pardubice 2003, s. 71-79.

·        Bůh a víra na stránkách dívčích a ženských deníků 19. století, in: Zdeněk HOJDA – Roman PRAHL (edd.), Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Sborník příspěvků z 22. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 7.- 9. března 2002. KLP, Praha 2003, s. 72-83.

·        Ikonografické prameny k dějinám dětství - možnosti jejich interpretace (Příklad 19. století), in:  Dítě a dětství napříč staletími. 2. Pardubické bienále 4.-5. dubna  2002 ( = Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities. Supplementum 5), Univerzita Pardubice, Pardubice 2003, s. 79-92.

·        Matka, dcera, vnučka (Filippina, Elisa, Tekla) - dny všední i sváteční tří dam schlikovského rodu. Z Českého ráje a Podkrkonoší 15, 2002, s. 43-68.

·        Paříž českých turistů, Estetika 38, 2002, č. 2 - 4, s. 300-315.

·        Dívčí a ženské deníky 19. století, in: Studia Historica Nitriesia 10, Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra histórie a Katedra archeológie, Nitra 2002, s. 61-77.

·        Božena Němcová mezi souhlasem a revoltou. (Několik spíše náhodných myšlenek), in: Božena Němcová. Sborník k 140. výročí úmrtí ( = Literární archiv 34), Památník národního písemnictví, Praha 2002, s. 79-84.

·        O proměnách elit v českých zemích, Vesmír 81, 2002, č. 3, s. 165-168.

·        Eliška hraběnka Schliková, Listy starohradecké kroniky 2002, č. 1, s. 7-12.

·        Dítě a dětství v dějinách, Gynekolog 11, 2002, č. 2, s. 99-104.

·        Deník Gabriely ze Schwarzenbergu. 1840-1841, Jihočeský sborník historický 71, 2002, s. 205-233.

·        Barokní čtenářky: Eleonora a Anna Kateřina Šporkovy, Marie Arnoštka Eggenbergová, in: Milena LENDEROVÁ (ed.), Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století. Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, s. 131-154 (spolu s Jitkou Radimskou).

·        Dívčí a ženské deníky 19. století, tamtéž, s. 165-188.

·        Zrození dětství, Scientific Papers of University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, 7, 2001, s. 71-87.

·        Francouzská inspirace české kultury (Cestování do Francie v průběhu "dlouhého" devatenáctého století), in: Scientific Papers of University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities. Supplement 3 (2000), Univerzita Pardubice, Pardubice 2001, s. 59-72.

·        Prameny k dějinám prostituce v českých zemích (Od reglementačního k aboličnímu zákonu: 1885 - 1922), Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 2001/1, s. 51-59.

·        S pietou popel shrnouce aneb kremace v Čechách, Dějiny a současnost 23, 2001, č. 1, s. 23-27.

·        Prostituce a pohlavní choroby: historický exkurz do českého prostředí 19. a 20. století, Gynekolog 10, 2001, č. 1, s. 30-35.

·        Prostituce v Čechách císařských a republikánských (1852-1922), in: Sborník příspěvků vydaný k 60. narozeninám Vladimíra Kalába. Státní okresní archiv Pardubice, Pardubice 2001, s. 115-137.

·        "První česká matka po smrti upálena" aneb Pohřeb paní Augusty Braunerové, in: Helena LORENZOVÁ – Taťána PETRASOVÁ (edd.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň 9-11. března 2000, KLP, Praha 2001, s. 238-244.

·        Z Francie do srdce Evropy. Příspěvek k dějinám cestovních zpráv, Český časopis historický 99, 2001, s. 253-278.

·        Vstup žen do světa placené práce, in: Jana MACHAČOVÁ – Jiří MATĚJČEK, Studie k sociálním dějinám 6. Konference Sociální dějiny českých zemí v 18., 19. a 20. století, Praha 10. a 11. 10. 2000. Kutná Hora – Praha – Opava 2001, s. 184-190.

·        "Společenské katechismy" jako pramen k sociální komunikaci v 19. století, Studie k sociálním dějinám 8, 2001, s. 63-71 (spolu s Hanou Krejčíkovou).

·        Gender history v českých zemích, in: Česko-slovenská historická ročenka. Česko-slovenská/Slovensko-česká komise historiků ve Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, Brno 2001, s. 139-147.

·        Fenomén "Napoleon" a vznik veřejného mínění ve střední Evropě, in: Zdeněk HOJDA – Roman PRAHL (edd.), Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem r. 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň 4.-6. března 1999, KLP, Praha 2000, s. 165-174.

·        Les salons aristocratiques en Bohême, in: Alain MONTANDON (ed.), Espaces domestiques et privés de l´hospitalité, Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2000, s. 99-104.

·        Úsilí o vyšší dívčí vzdělání v Čechách 19. století, in: Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání. Sborník referátů z konference konané ve dnech 24.-25. června v Jičíně ( = Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 5), Státní okresní archiv Semily, Semily 2000, s. 49-60.

·        Fána Honlová – múza z České Třebové, Vlastivědný sborník Ústí nad Orlicí 11, 2000, s. 35-43.

·        Francois Villon: osudy středověkého básníka v Čechách, Scientific Papers of University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities 6, 2000, s. 153-170.

·        Několik poznámek k audienci F. L. Riegra u Napoleona III., Acta historica et museologica Univesitatis Silesianae Opaviensis 5, 2000, s. 253-263.

·        Pražské salony a kávové společnosti v 19. století, in: Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Od středověkých bratrstev k moderním spolkům. Sborník referátů a materiálů ze 17. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Ost-und Südeurope Institut Wien-Aussenstelle Brno ve dnech 5. a 6. října 1999 v Clam-Gallasově paláci ( = Documenta Pragensia 18), Scriptorium, Praha 2000, s. 199-210.

·        Východní Čechy a Francie, Sborník prací východočeských archivů 8, 2000, s. 148-173.

·        Studenti ze střední Evropy na lékařské fakultě univerzity v Montpellieru (1600 – 1789), Historický obzor 10, 1999, s. 173-178.

·        Česká zkušenost Paula Claudela: svět depeší, svět deníku, Český časopis historický 97, 1999, s. 539-566.

·        Proměny francouzské tabule v osmnáctém století, Opera historica 7, 1999, s. 655-676.

·        Cestování a "obraz druhého". Obraz Čechů ve francouzských cestovních denících 19. století. Studie k sociálním dějinám 4, 1999, s. 9-52.

·        Elity v Čechách 1780-1914, Studie k sociálním dějinám 3, 1999, s. 35-38 (spolu se Zdeňkem Bezecným).

·        Ženské deníky jako pramen k poznání mentality elit, tamtéž, s. 39-54.

·        Zpovědní zrcadla jako pramen k sexualitě druhé poloviny 19. století, in: Václav PETRBOK (ed.), Sex a tabu v české kultuře 19. století, Academia, Praha 1999, s. 94-103.

·        Deníky aristokratek. Pramen k dějinám každodennosti, Cours d´honneur 3, 1999, s. 63-69.

·        Ze Semil na Balkán: Josef František Novák, arcibiskup zadarský, Z Českého ráje a Podkrkonoší 11, 1998, s. 23-34.

·        Paříž, rok 1808. Deník Eleonory ze Schwarzenbergu, Minulostí Západočeského kraje 33, 1998, s. 161-197.

·        Deux siècles de voyages ou la Bohême vue par les visiteurs français, Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C, Institute of Languages and Humanities 4, 1998, s. 24-41.

·        Madame Geoffrin: Lettres a V.-A. Kaunitz (1767-1772), Dix-huitième siècle. La recherche aujourd´hui 30, 1998, s. 309 - 316.

·        Kněžna a "ošklivý francouzský kanibal" (Francouzská okupace Vídně v roce 1809 očima kněžny Marie Františky Khevenhüllerové), Jihočeský sborník historický 66-67, 1997-1998, s. 118-127.

·        Normy ženského chování a jejich proměny v průběhu devatenáctého století, Studie k sociálním dějinám 19. století 7, 1997, s. 29-43.

·        La mission militaire française en Tchécoslovaquie vue par le public et la presse du pays (1919-1926), Revue historique des Armées 4, 1997, s. 47-60.

·        Lidé v salonech osmnáctého století (Salon pražský a salon pařížský - příspěvek k dějinám mentalit), Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C. Institute of Languages and Humanities 3, 1997, s. 151-170.

·        Philippe Hecquet: O povinnostech matek, by dítky své samy kojily (Edice a překlad), tamtéž, s. 181-200.

·        "....Bůh nás obdařil malou Pepičkou." (Několik poznámek o mateřství v Čechách 18. - 19. století), Historický obzor 8, 1997, č. 11-12, s. 264-268.

·        České frankofilství jako sociokulturní fenomén, Český časopis historický 94, 1996, s. 66-81.

·        Wenzel Anton Kaunitz, ambassadeur d´Autriche en France, in: Grete KLINGENSTEIN – Franz A. J. SZABO (hgg.), Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg 1711 - 1794. Neue Perspektiven zu Politik und Kultur der europäischen Aufklärung, Schnider, Graz 1996, s. 47-56.

·        Osmnácté století: porodní báby versus akušéři, Gynekolog 5, 1996, s. 235-238.

·        Svatba pana generála (Generál Maurice Pellé a Čechy), Historický obzor 7, 1996, s. 273-276.

·        Pojetí regionálních dějin u představitelů francouzské školy Annales, in: J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 10. - 11. května 1996 v Turnově a na Hrubé Skále ( = Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 2), Státní okresní archiv Semily, Semily 1996, s. 117-123.

·        Bonapartovy osudy v Čechách (Úvod do geneze napoleonské legendy), Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C. Institute of Languages and Humanities 2, 1996, s. 77-88.

·        "Téma Francie" v českém tisku na přelomu 19. a 20. století (Ohlas pařížské světové výstavy roku 1900 v Čechách), in: Emil KORDIOVSKÝ – Jaromír KUBÍČEK (edd.), Kulturní periodika na Moravě ( = XXIV. mikulovské sympozium), Muzejní a vlastivědná společnost – Státní okresní archiv Břeclav, Brno – Mikulov 1996, s. 209-220.

·        Casimir Freschot: Zpráva o vídeňském dvoře (Vídeň a habsburská říše očima francouzského benediktina), Opera historica 5, 1996, s. 293-307.

·        Hradec Králové - Pardubice (Rivalita ve východních Čechách). Východočeský sborník historický 5, 1996, s. 245-262 (spolu s Tomášem Jiránkem).

·        Markýzovo trojí zastavení, Historický obzor, 6, 1995, č. 5-6, s. 133-135.

·        Francouzský konzul v Českém ráji (Přátelství P. Claudela, Z. Braunerové a M. Martena), Z českého ráje a Podkrkonoší 8, 1995, s. 81-97.

·        "Peřina nahoře a vespod" aneb Francouzská vize českých zemí v 18. století, Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Serie C, Ústav jazyků a humanitních studií 1, 1995, s. 109-121.

·        Francouzský salon 18. století (Pokus o uchopení problému), Opera historica 4, 1995, s. 205-221.

·        Český regionalismus 1918 – 1939, Regionální revue. Časopis pro společenské vědy 1, 1994, s. 49-66.

·         Několik poznámek k dějinám chrudimského a pardubického školství v období národního obrození, Východočeský sborník historický 4, 1994, s. 139-156.

·        Lafayettovy oslavy v Olomouci roku 1928, Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci 2 (21), 1993 [vyd. 1994], s. 187-192.

·        Podoby kulturního regionalismu - turnovský Sever a východ a brněnský Index, in: Jan JANÁK (ed.), Ústřední moc a regionální samospráva. Zentralmacht und regionale Selbstverwaltung ( = XXIII. mikulovské sympozium 1993), Muzejní a vlastivědná společnost aj., Brno 1993, s. 209-216.

·        Vývoj českého regionalismu v období mezi dvěma světovými válkami, Sociologický časopis 29, 1993, s. 383-396 (společně s Tomášem Jiránkem).

·        Působení Antonína Marka jako školního dozorce turnovského vikariátního obvodu, Z Českého ráje a Podkrkonoší 6, 1993, s. 43-62.

·        Tři královéhradecké pokusy o organizaci zájmové hedvábnictví (Hedvábnická jednota, Hedvábnický ústav, Hedvábnický spolek 1861-1945), Hospodářské dějiny 20, 1992, s. 33-42.

·        Région, régionalisme, régionalisation en France, Sborník Vysoké školy chemicko-technologické Pardubice 56, 1992/93, s. 305-310.

·        Regionalismus ve Francii, Sociologický časopis 28, 1992, s. 554-557.

·        Frankofilní spolek Alliance française a jeho působení na Moravě, in: Emil KORDIOVSKÝ (ed.), Politické stany a spolky na jižní Moravě ( = XXII. mikulovské sympozium 1992), Muzejní a vlastivědná společnost – Okresní archiv Břeclav, Brno – Mikulov 1993, s. 285-290.

·        Působení frankofilních spolků Alliance francaise v Jičíně a Turnově, Z Českého ráje a Podkrkonoší 5, 1992, s. 175-179.

·        Charly Clerc: Zpráva o východních Čechách (1925), Východočeský sborník historický 2, 1992, s. 225-227.

·        Město Hradec Králové ve světle Soupisu obyvatelstva Čech podle víry z roku 1651, tamtéž, s. 131-140.

·        Turnovská městská škola v letech 1772-1870. Příspěvek k dějinám národního obrození,  Z Českého ráje a Podkrkonoší 4, 1991, s. 19-31.

·        Počátky biografických představení v Hradci Králové (1902-1930), Filmový sborník historický 2, 1991, s. 111-114.

·        Rodina advokáta Zemana a semilský ochotnický spolek (1874-1925), Sborník prací východočeských archivů 7, 1990, s. 97-110.

·        Práce o dějinách města a okresu Hradec Králové, 1983-1986, tamtéž, s. 167-168.

·        Divadlo Dělnického domu v Semilech, Z Českého ráje a Podkrkonoší 2, 1989, s. 37-46.

·        Počátky a první etapa hnutí textilního dělnictva na Semilsku. Z dějin textilu. Studie a materiály 12, 1988, s. 18-53 (společně s Vladimírem Lesákem).

·        Rekonstituce textu, Cizí jazyky ve škole 24, 1980/81, č. 1, s. 25-32.

  

Přednáška

Osobní deníky žen a dívek 19. století

(čtvrtek 22. března 2006 v 16 hodin)

 Osobní deníky patří mezi prameny soukromé povahy, teprve v poslední době docenili historikové jejich význam. Ženskými deníky se v českých zemích zatím nikdo nezabýval, dlouho se zdálo, že se jich dochoval jen zlomek. Až na výjimky souvisí vznik ženských autobiografických textů deníkového či memoárového typu s osvícenstvím; na rozdíl od historicky starších deníků mužských se objevují právě tehdy, a stejně jako ony nejdřív v šlechtickém prostředí. V průběhu dlouhého 19. století jich v českých zemích přibývá a sociální i věkové spektrum jejich autorek se rozšiřuje. Zhruba sedmdesát objevených deníků přibližuje svět dívek, mladých i starších žen předminulého věku: jejich každodenní starosti, zájmy, lásky i trápení.