PhDr. Jan Lhoták

 

 Narodil se v roce 1982 v Klatovech. Po maturitě na gymnáziu v Sušici absolvoval studium archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě UK v Praze završené v roce 2007 obhajobou práce Dějiny města Janovice nad Úhlavou do roku 1848. Na stejné fakultě v současnosti pokračuje v distančním doktorském studiu. Profesně se zaměřuje na hospodářské a sociální dějiny středověku a raného novověku, především na problematiku měst a poddanského obyvatelstva, okrajově též na kulturní dějiny 19. století. Od roku 2009 působí jako historik a archivář v Muzeu Šumavy v Sušici.

 

Výběrová bibliografie:

Monografie

 • Od Slovanské lípy ke Svatoboru. Prvních šedesát let pěveckého spolku v Sušici (1860–1920), Sušice 2010.

 • Dějiny fotografie v Sušici, Sušice 2010.

 • Památky města Sušice, Sušice 2012 (spolu s Jaroslavem Pachnerem a Vladislavem Razímem).

 

Sborníkové a časopisecké studie

 • Hrad Kašperk a jeho panství, Castellologica bohemica 11, 2008, s. 325–352.

 • Spory městečka Janovic nad Úhlavou o privilegia v 18. století. Příspěvek k dějinám poddanského protestu v období pozdního feudalismu, Časopis Národního muzea – řada historická 177, 2008, s. 162–193.

 • Tzv. Řešátkovy paměti města Sušice z přelomu 17. a 18. století, Zlatá stezka 15, 2008, s. 108–125.

 • Spory o příslušnost Kašperských Hor k šumavskému komornímu panství Kašperk, Jihočeský sborník historický 77–78, 2008–2009, s. 61–84.

 • K vývoji městské správy v Sušici od nejstarších dob do roku 1850 I.–III., Minulostí západočeského kraje 43, 2008, s. 13–78; 44, 2009, s. 139–193; 45, 2010, s. 245–291.

 • Příběh kroniky královského města Sušice. (Zdeňku Papešovi k sedmdesátým narozeninám), Zlatá stezka 16, 2009, s. 307–321.

 • Málo známý soubor vedut Prácheňského kraje, Jihočeský sborník historický 79, 2010, s. 166–179.

 • 130 let muzejní práce v Sušici I, in: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VII, Sušice 2011, s. 7-73.

 • Poutě a procesí v dějinách Sušice, Minulostí západočeského kraje 46, 2011, s. 132–151.

 • Kašperské Hory – město či městečko? Příspěvek k právním dějinám hornické lokality, Právněhistorické studie 41, 2012, s. 88–116.

 

Přednáška

Šosovní vesnice – specifické pozemkové příslušenství zeměpanských měst

(na příkladu Sušice)

(čtvrtek 4. dubna 2013 od 16 hodin)

 Fenomén šosovních vesnic dosud nebyl v české historiografii náležitě vyhodnocen. Kolísá především výklad právního vztahu těchto vsí. Někteří autoři považují jejich obyvatele za městské poddané a již v předhusitské době za součást městského velkostatku, další prosazují volnější vztah blízký právnímu postavení předměstského obyvatelstva. Zcela ujasněna není ani vlastní náplň pojmu šos. Přednáška se pokusí na konkrétních případech zejména z prostředí města Sušice vyložit právní postavení šosovních vsí, a to nejen na základě pramenů středověkých, ale také raně novověkých, které byly v dané problematice dosud využity spíše okrajově.