Doc. PhDr. Petr Voit, CSc.

 

Je odborným pracovníkem a pedagogem v oboru knižní kultura s přesahem k literární historii a bibliografii. Narodil se roku 1956 v Přerově. Po studiu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1976-1981 získal doktorát z filozofie (1981) a následně i titul kandidáta věd o umění (1989). V Národní knihovně v Praze působil nejprve jako redaktor národní retrospektivní bibliografie Knihopis českých a slovenských tisků (1983-1986) a potom jako vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků (1986-1992). Během let 1992-2004 byl zaměstnán v Antikvariátu u Karlova mostu v Praze a od roku 2004 působí jako kurátor sbírky prvotisků v Královské kanonii premonstrátů na Strahově (Strahovská knihovna). Externí spolupráci s Filozofickou fakultou UK (Ústavem informačních studií a knihovnictví) zahájil roku 1988 formou přednášek a seminářů z oboru dějin knihy, knihtisku, bibliografie a katalogizace. Roku 2008 se habilitoval a externí spolupráci změnil na interní. Přednáší úvod do studia knižní kultury, dějiny knihtisku a dějiny knižní vazby a ilustrace.

Je autorem deseti monografií a přibližně sedmdesáti sborníkových a časopiseckých studií z oblasti dějin knihtisku, knihoven, bibliografie a literární historie. Roku 2006 získal Pamětní medaili Zd. V. Tobolky za významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví. Jeho publikace Encyklopedie knihy byla označena „Slovníkem roku 2007“, nominována do soutěže Magnesia Litera (2007) a v červnu 2007 oceněna „Výroční cenou Českého literárního fondu“ v oblasti vědecké literatury za rok 2006.

  

  

Výběrová bibliografie:

Monografie

·         Rejstřík autorů, překladatelů a editorů. Příspěvky ke Knihopisu 1, Praha 1985.

 • Rejstřík anonymních záhlaví. Příspěvky ke Knihopisu 2, Praha 1985.

 • Rejstřík názvový. Příspěvky ke Knihopisu 3, Praha 1985.

 • Moravské prameny z let 1567-1568 k dějinám bibliografie, cenzury, knihtisku a literární historie. Příspěvky ke Knihopisu 5, Praha 1986.

 • Minulost pražského knihtisku, Praha 1987.

 • Iluminované rukopisy doby husitské, Praha 1991 (spolu s Karlem Stejskalem).

 • Šimon Lomnický z Budče a exempla v kontextu jeho mravněvýchovné prózy, Praha 1989 (= AUC – Philosophica et Historica, Monographia 127).

 • Pražské Klementinum, Praha 1990.

 • Bohemica. Díl 1-3, Praha 1996.

 • Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a obory příbuzné, Praha 2006 (druhé vydání 2008).

 

Sborníkové a časopisecké studie

(výběr od roku 2007)

 • Johannes Kepler, Ephemerides, in: Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, edd. Eliška Fučíková – Ladislav Čepička, Praha 2007, s. 482-483.

 • Limity knihtisku v Čechách a na Moravě 15. a 16. století, Bibliotheca Strahoviensis 8-9. Praha 2007, s. 113-140.

 • Nový pohled na dějiny renesančního knihtisku v Čechách a na Moravě, Knihy a dějiny 11/15, 2004-2008, s. 33-43.

 • Počátky renesanční typografie v Čechách a na Moravě, Listy filologické 132, 2009, s. 125-135.

 • Role Norimberku při utváření české a moravské knižní kultury první poloviny 16. století, Documenta Pragensia 29, 2010, s. 389-457.

 

Přednáška:

Vliv Plzně a Norimberku na českou knižní kulturu mezi pozdní gotikou a renesancí

(středa 9. listopadu 2011 od 16 hodin)

Přednáška se pokusí ve vzájemných souvislostech přiblížit vliv Plzně a Norimberku na knižní kulturu jagellonských Čech. Zatímco i malý potenciál plzeňského knihtisku byl po odmlce Mikuláše Bakaláře veskrze promarněn, spolupráce českých nakladatelů a tiskařů s norimberskými tiskárnami, písmolijnami a grafiky poskytla nutné východisko k tomu, aby knihtisk v Čechách mohl vůbec existovat a aby domácí měšťanské čtenářstvo nebylo jednostranně závislé jen na importovaném knižním zboží.