Tento seznam hostů Historické dílny a jejich příspěvků chce zdůraznit přínos těchto osob k rozvoji celého projektu, za který jim velmi děkujeme. Příspěvky jsou řazeny podle chronologického pořadí, v kterém byly předneseny. Jména a tituly přednášejících a jejich pracoviště uvádíme tak, jak byly aktuální v době konání seminářů.

 

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček
(Ledovec, z. s., Ledce)

Dr. Alexandr Sommer Batěk (1874-1944)
Český chemik a propagátor všeho dobrého

(Příspěvek byl přednesen 5. května 2016.)

 

 

PhDr. Jaroslava Škudrnová
(Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni)

„U mlynáře počet, míra, musí být truc inženýra”
aneb malá sonda do života mlynářů v raném novověku

(Příspěvek byl přednesen 7. dubna 2016.)

 

 

Mgr. Radka Behenská
(Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Praha-východ)

Statek Svrčovec kolem poloviny 16. století

(Příspěvek byl přednesen 10. března 2016.)

 

 

Mgr. Jan Edl
(Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov)

Poválečný odsun a konfiskace na Tachovsku

(Příspěvek byl přednesen 3. prosince 2015.)

 

 

Mgr. Martin Čechura
(Západočeské muzeum v Plzni)

Počátky církevní organizace v západních Čechách
Výpovědní možnosti historických a archeologických pramenů

(Příspěvek byl přednesen 5. listopadu 2015.)

 

 

Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
(Národní knihovna ČR v Praze)

List Václava Korandy ml. Hanušovi z Kolovrat do Plzně
z doby druhé husitské války

(Příspěvek byl přednesen 1. října 2015.)

 

 

PhDr. Kamil Boldan
(Národní knihovna v Praze)

Počátky plzeňského knihtisku

(Příspěvek byl přednesen 9. dubna 2015.)

 

 

Mgr. Michal Chmelenský
(Západočeské muzeum v Plzni)

Žid Mates
Polozapomenutá legenda jihozápadního Pošumaví

(Příspěvek byl přednesen 12. března 2015.)

 

 

Mgr. Anna Peřinová
(Ústřední archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.)

Sklepení Měšťanského pivovaru v Plzni

(Příspěvek byl přednesen 4. prosince 2014.)

 

 

Mgr. Radka Těšínská Lomičková
(Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Spása mnichů a spása prostřednictvím mnichů ve středověku

(Příspěvek byl přednesen 6. listopadu 2014.)

 

 

Mgr. Václava Kalousová
(Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech)

Svět rokycanských měšťanů a měšťanek ve světle testamentů
16. až 18. století

(Příspěvek byl přednesen 2. října 2014.)

 

 

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.
(Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze / Centrum judaistických studií
Kurta a Ursuly Schubertových Univerzity Palackého v Olomouci)

Vizualizace protižidovského násilí
- profanační legenda z Hostouně

(Příspěvek byl přednesen 24. dubna 2014.)

 

 

PhDr. Jan Mergl
(Západočeské muzeum v Plzni)

Prameny k produkci šumavských skláren
z doby historismu a secese

(Příspěvek byl přednesen 27. března 2014.)

 

 

PhDr. Miroslav Hus
(Západočeské muzeum v Plzni)

Věčná a stále jiná.
Osudy československé a české koruny 1918-2013

(Příspěvek byl přednesen 13. března 2014.)

 

 

Mgr. Radka Kinkorová
(Státní oblastní archiv v Plzni
- Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně)

Cechovní systém na Domažlicku

(Příspěvek byl přednesen 28. listopadu 2013.)

 

 

Mgr. Vladan Hanulík
(Filozofická fakulta Univerzity Pardubice)

Profesionalizace léčebného pole a vodoléčebné taktiky
v první polovině 19. století z pohledu aristokracie Plzeňska

(Příspěvek byl přednesen 7. listopadu 2013.)

 

 

Mgr. Jana Grollová, Ph.D.

Pojetí křesťanských morálií v díle západočeských myslitelů
Jakoubka ze Stříbra a Jana Rokycany

(Příspěvek byl přednesen 3. října 2013.)

 

 

Mgr. Karel Černý, Ph.D.
(Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty UK Praha)

Koňáci mezi akademiky
aneb o proměnách koncepce pokroku v raně novověké medicíně

(Příspěvek byl přednesen 17. dubna 2013.)

 

 

PhDr. Jan Lhoták
(Muzeum Šumavy Sušice)

Šosovní vesnice - specifické pozemkové příslušenství zeměpanských měst
(na příkladu Sušice)

(Příspěvek byl přednesen 4. dubna 2013.)

 

 

PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D.

PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D.
(Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha)

Lidová píseň, hudba a tanec na Plzeňsku

(Příspěvek byl přednesen 7. března 2013.)

 

 

PhDr. Martin Holý, Ph.D.
(Historický ústav AV ČR / Filozofická fakulta UK Praha)

Kultura raně novověkých slavností

(Příspěvek byl přednesen 29. listopadu 2012.)

 

 

Mgr. Michal Tejček
(Státní okresní archiv Klatovy)

Svatobor z Přeštic (1226-1236) a jeho majetek

Příspěvek k dějinám osídlení Plzeňska

(Příspěvek byl přednesen 1. listopadu 2012.)

 

 

Mgr. Luděk Krčmář
(Západočeské muzeum v Plzni)

Historický fotografický materiál jako pramen poznání minulosti regionu

(Příspěvek byl přednesen 4. října 2012.)

 

 

Mgr. et Mgr. Michaela Malaníková
(Filozofická fakulta MU Brno)

„... aby se žádné pohlaví necítilo opovrženým, přijal Bůh podobu muže a zrodil se z ženy ...”
Možnosti a limity konceptu genderu v medievistice

(Příspěvek byl přednesen 26. dubna 2012.)

 

 

Mgr. Zuzana Tejnická
(Fakulta sociálních věd UK Praha)

Exkurze do redakce Národních listů aneb český denní tisk na konci 19. století

(Příspěvek byl přednesen 22. března 2012.)

 

 

Mgr. Petr Jindra
(Západočeská galerie v Plzni)

Technologie středověkého uměleckého díla ve vztahu k jeho estetické, kultické a teologické funkci
(na příkladech plzeňských a dalších památek)

(Příspěvek byl přednesen 1. března 2012.)

 

 

Mgr. Vít Aschenbrenner
(Západočeská univerzita v Plzni)

Problémy hudebně regionalistického výzkumu 18. století na příkladu Klatov

(Příspěvek byl přednesen 7. prosince 2011.)

 

 

Mgr. Adam Skála
(Archiv města Plzně)

Možnosti a meze práce s archiváliemi z doby komunistické diktatury
(na příkladu výzkumu nuceného vystěhování plzeňských občanů
po protestech proti měnové reformě v roce 1953)

(Příspěvek byl přednesen 2. listopadu 2011.)

 

 

Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.
(Masarykova univerzita v Brně)

Svátky a slavnosti středověkého města

(Příspěvek byl přednesen 12. října 2011.)

 

 

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
(Univerzita Karlova v Praze)

Mikrosvět středověké farnosti a cesty k jeho poznání
Badatelská témata - pramenné možnosti - metody zpracování

(Příspěvek byl přednesen 4. května 2011.)

 

 

Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
(Univerzita Pardubice)

Proměny kavalírských cest české a rakouské šlechty

(Příspěvek byl přednesen 6. dubna 2011.)

 

 

Mag. Niklas Markus Perzi, MAS
(Waldviertel Akademie Waidhofen an der Thaya)

Zwei Wege in die Moderne
Ausgewählte südböhmische und Waldviertler Dörfer 1945-1989

(Příspěvek byl přednesen 2. března 2011.)

 

 

Mgr. Otakara Řebounová

PhDr. Martin Omelka
(Archiv hlavního města Prahy)

Křížek typu Caravaca – příklad zpracování archeologického nálezu

 s využitím archivních a etnografických pramenů

(Příspěvek byl přednesen 1. prosince 2010.)

 

 

Doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.
(Ústav českých dějin FF UK Praha / Historický ústav AV ČR Praha)

Korespondence – možnosti a meze využití tohoto pramene
v historickém výzkumu

(Příspěvek byl přednesen 3. listopadu 2010.)

 

 

PhDr. Daniela Dvořáková, CSc.
(Historický ústav SAV Bratislava)

České kráľovné v exile – Žofia a Barbora

(Příspěvek byl přednesen 6. října 2010.)

 

 

Mgr. Martina Jeránková, Ph.D.
(Masarykův ústav a Archiv AV ČR Praha)

Erbovní galerie v západních Čechách
a jejich rekonstrukce na základě rukopisných pramenů

(Příspěvek byl přednesen 28. dubna 2010.)

 

 

PhDr. Milan Hlinomaz, Ph.D.
(Česká inspekce životního prostředí Praha)
Kláštery Teplá a Chotěšov - kulturně historické fenomény regionu

(Příspěvek byl přednesen 7. dubna 2010.)

 


Mgr. Jana Domanická
(Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni)

Ing. arch. Petr Domanický
(Západočeská galerie v Plzni)
Sto let snah o záchranu památkových hodnot Plzně

(Příspěvek byl přednesen 10. března 2010.)

 


Mgr. Jan Schwaller
(Archiv hlavního města Prahy)
Tzv. všeobecná krize 17. století a třicetiletá válka

(Příspěvek byl přednesen 2. prosince 2009.)

 

 

Dr. Martin Münzel
(Archiv Bertelsmann Stiftung, Gütersloh)
Bewältigung der Vergangenheit?
Oetker, Bertelsmann und der Umgang deutscher Unternehmen
mit ihrer NS-Geschichte
(Příspěvek byl přednesen 4. listopadu 2009.)

 


Mgr. Štěpánka Karlová
(Filozofická fakulta UK Praha / Mikulášské gymnázium v Plzni)
Závěť a statistika. Možnosti a úskalí kvantitativní analýzy

pozdně středověkých testamentů v Plzni (1307-1526)
(Příspěvek byl přednesen 7. října 2009.)

 

 

Mgr. Miriam Hlavačková, Ph.D.
(Historický ústav SAV Bratislava)

České kultúrne vplyvy v Bratislave
za vlády Žigmunda Luxemburského

(Příspěvek byl přednesen 6. května 2009.)

 

 

Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.
(New York University v Praze)

Siegfried Kapper - první Čechožid?
K otázce národní sebeidentifikace židovského obyvatelstva v českých zemích

(Příspěvek byl přednesen 1. dubna 2009.)

 

 

PhDr. Karel Waska
(Státní oblastní archiv v Plzni)

Problematika studia dějin venkovského maloměsta

(Příspěvek byl přednesen 4. března 2009.)

 

 

Mgr. Jakub Šlouf
(Státní oblastní archiv v Praze)

Vývoj vztahu KSČ na Plzeňsku k americké armádě po druhé světové válce

Od tajemníka KSČ v uniformě US Army v roce 1945

po potlačení květnových oslav osvobození Plzně v roce 1948

(Příspěvek byl přednesen 3. prosince 2008.)

 

 

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
(Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy v Praze)
Městská správa v Čechách za třicetileté války

Možnosti a limity komparativně zaměřeného výzkumu

(Příspěvek byl přednesen 5. listopadu 2008.)

 

 

Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., M.A.
(Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR v Praze)
Jazykové hříčky Matouše Berana a umění paměti

(Příspěvek byl přednesen 1. října 2008.)

 

 

Dr. Galaxis Borja González
(Universität Kassel)

Die jesuitische Berichterstattung über die Neue Welt

Das Bild Amerikas in den Briefen böhmischer Missionare

(18. Jahrhundert)

(Příspěvek byl přednesen 7. května 2008.)

 

 

PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
(Univerzita Pardubice)
Pompeje jako archeologicko-historický komplex

(Příspěvek byl přednesen 2. dubna 2008.)

 

 

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D.
(Historický ústav AV ČR Praha)
Reprezentace české šlechty v pozdním středověku

-         prostředí a formy

(Příspěvek byl přednesen 5. března 2008.)

 

 

PhDr. Karel Řeháček
(Státní oblastní archiv Plzeň)
„Nepřátelský majetek” a jeho osudy po roce 1945
s přihlédnutím k situaci v Plzeňském kraji

(Příspěvek byl přednesen 6. prosince 2007.)

 


Mgr. Libor Jůn
(Archiv Národního muzea Praha)
Cesty a cestování ve filmovém a fotografickém obrazu

(Příspěvek byl přednesen 7. listopadu 2007.)

 


Mgr. Petr Elbel
(Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien)
Olomoucký biskup Jan Železný a Zikmund Lucemburský
Příspěvek k poznání Zikmundovy spojenecké sítě v českých
zemích a jeho dvorských struktur

(Příspěvek byl přednesen 3. října 2007.)

 

 

Dr. des. Silke Marburg
(Institut für Europäische Geschichte Mainz)
Florenz - Neapel - Turin - München - Prag - Wien
Die Dresdner Perspektive auf die Sozialgeschichte des
europäischen Hochadels in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts

(Příspěvek byl přednesen 2. května 2007.)

 

 

PhDr. Ing. Václav Chvátal
(Muzeum Českého lesa v Tachově)
Výzkum a obnova židovských památek na Tachovsku

(Příspěvek byl přednesen 4. dubna 2007.)

 

 

PhDr. Kateřina Jíšová
(Archiv hlavního města Prahy)
Pozdně středověké testamenty obyvatel Nového Města pražského

(Příspěvek byl přednesen 7. března 2007.)

 

 

Mgr. Bořek Neškudla
(Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna Praha)
Antika mezi jedničkou a nulou.

Počítačové postupy ve výzkumu dějin starověku
(Příspěvek byl přednesen 6. prosince 2006.)

 

 

Mgr. Michael Wogerbauer
(Gesellschaft für Buchforschung in Österreich Wien)
Jací autoři tehdy v Praze působili?!
Rozvoj literárního systému v Praze 1760-1800

(Příspěvek byl přednesen 1. listopadu 2006.)
 

 

Mgr. Jan Adámek
(Prácheňské muzeum Písek)
Akta korektorů kléru – zpracování a příprava edice jedinečného pramene

k dějinám církevní správy počátku 15. století
(Příspěvek byl přednesen 4. října 2006.)
 

 

Mgr. Jana Faltysová-Matějková
(Filozofická fakulta UK Praha)
Václav Český, lucemburský a brabantský vévoda (1337-1383),
mezi Francií a Římskou říší

(Příspěvek byl přednesen 19. dubna 2006.)
 

 

Mgr. Tomáš Bernard
(Západočeské muzeum Plzeň)
Osoby s německou státní příslušností v Plzni po roce 1942.
Předběžné výsledky historicko-demografického výzkumu
na podkladě domovních archů

(Příspěvek byl přednesen 5. dubna 2006.)
 

 

Mgr. Hana Hrachová
(Státní okresní archiv Rokycany)
Špitál v Rokycanech
(Příspěvek byl přednesen 1. března 2006.)

 

 

Mgr. Kateřina Valentová, Ph.D.
(Historický ústav AV ČR Praha)
Prameny k jezuitskému školství v 1. polovině 18. století
(Příspěvek byl přednesen 7. prosince 2005.)

 

 

Mgr. Martin Čapský
(Slezská univerzita Opava)
Zeměpán, země a legitimizace zeměpanské moci.
Případová studie z pozdně středověkého panství

(Příspěvek byl přednesen 3. listopadu 2005.)

 

 

Mgr. Veronika Čapská
(Česko-německé doktorandské kolegium UK Praha)
Možnosti a meze dějin náboženského sentimentu na příkladě řádu servitů

v době baroka
(Příspěvek byl přednesen 2. listopadu 2005.)

 

 

Mgr. Jan Kahuda
(Národní archiv Plzeň)
Metternichové a západní Čechy.
(Příspěvek byl přednesen 5. října 2005.)

 

 

Adél Monostori, M.A.
(Szegedi Tudomanyegyetem – University of Szeged)
Die Tätigkeit von Pater La Valette S. J. auf Martinique (1746-1762).
Über die Gründe der Aufhebung der Societas Jesu in Frankreich

(Příspěvek byl přednesen 4. května 2005.)

 

 

PhDr. Jaroslav Pažout
(Národní archiv Praha)
Československé a západoevropské studentské hnutí v 60. letech 20. století
(Příspěvek byl přednesen 6. dubna 2005.)
 

 

Mgr. Eva Doležalová, Ph.D.
(Historický ústav AV ČR Praha)
Svěcenci pražské diecéze v předhusitských Čechách, zejména v plzeňském arcijáhenství
(Příspěvek byl přednesen 2. března 2005.)

 

 

Dr. des. Andreas Wiedemann
(Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
„Pojď s námi budovat pohraničí!“
Přesuny obyvatelstva a strukturální změny v českém pohraničí

po druhé světové válce
(Příspěvek byl přednesen 1. prosince 2004.)

 

 

Mgr. Pavel Soukup
(Centrum medievistických studií Praha)
Studium středověkého kazatelství a dílo Jakoubka ze Stříbra
(Příspěvek byl přednesen 3. listopadu 2004.)

 

 

Mgr. Petr Sokol
(Národní památkový ústav Plzeň)
Hrdelní soudnictví, popraviště a archeologie
(Příspěvek byl přednesen 6. října 2004.)