Doc. Mgr. Karel Nováček Ph.D.
(Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci /
Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni)
Počátky západočeských klášterů
Kladruby a Teplá

(Přednáška se uskutečnila 20. dubna 2016.)

 

Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
(Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Josef Vojtěch Sedláček a Plzeň

(Přednáška se uskutečnila 12. listopadu 2015.)

 

Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Od nadkonfesního křesťanství
ke šlechtické konfesionalizaci
Šlechtická panství v Čechách a na Moravě
1500-1620

(Přednáška se uskutečnila 23. dubna 2015.)

 

 

Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll
(Technische Universität Chemnitz)
Probleme und Perspektiven
einer gemeinsamen europäischen Geschichte
(Überlegungen eines Europa-Historikers
anläßlich der Kulturhauptstadt Pilsen)

(Přednáška se uskutečnila 22. dubna 2015.)

 

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
(Ústav pro jazyk český AV ČR v Praze)
Tři sondy do historiografie husitské doby

(Přednáška se uskutečnila 13. listopadu 2014.)

 

 

Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Jiří Holík - od dominikánského inkvizitora v Plzni
k protestantskému kazateli v Sask

(Přednáška se uskutečnila 10. dubna 2014.)

 

 

Doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
(Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Hroznata Tepelský a jeho kult

(Přednáška se uskutečnila 4. prosince 2013.)

 

 

 

Doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
(Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Němečtí a čeští intelektuálové
v konfliktním společenství 19. a 20. století

(Přednáška se uskutečnila 24. dubna 2013.)

 

 

 

Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.

(Univerzita Pardubice)
Otisk vaznice ve Zbynicích u Sušice
(románské krovy „na kobylu”?)

(Přednáška se uskutečnila 21. listopadu 2012.)

 

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
(Filozofická fakulta UK Praha)
Knihy a knihovny v Čechách v době předhusitské
- s přihlédnutím k západním Čechám

Současný stav výzkumu

(Přednáška se uskutečnila 12. dubna 2012.)

 

Doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
(Univerzita Karlova v Praze/ Strahovská knihovna v Praze)
Vliv Plzně a Norimberku na českou knižní kulturu

mezi pozdní gotikou a renesancí

(Přednáška se uskutečnila 9. listopadu 2011.)

 

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
(Univerzita Karlova v Praze/ Technická univerzita v Liberci)
Paměti jako politikum

(Přednáška se uskutečnila 10. května 2011.)

 

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
(Ústav českých dějin FF UK Praha / Archiv Národního muzea Praha)
Sex v době temna
Nový rozměr každodennosti českého venkova

(Přednáška se uskutečnila 25. listopadu  2010.)

 

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
(Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha)
(Prožité) proměny historie jako vědy 1956 - 2009

(Přednáška se uskutečnila 3. března  2010.)

 

Doc. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
(Filozofická fakulta UK Praha)
Bratrstva a cechy v pozdně středověkých Čechách
- prameny a možnosti výzkumu

(Přednáška se uskutečnila 12. listopadu  2009.)

 

 

Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener

(Universität Leipzig / FF ZČU v Plzeň)
Využití onomastiky v historickém výzkumu

(Přednáška se uskutečnila 25. března 2009.)

 

 

Doc. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
(Historický ústav Filozofické fakulty

Masarykovy univerzity v Brně)
Česká medievistika a výklad dějin přemyslovského věku

(Přednáška se uskutečnila 19. listopadu 2008.)

 

 Prof. PhDr. Ing. Jan Royt
(Ústav  pro dějiny umění FF UK Praha /

Katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem)
Otázka vztahu uměleckého díla a místa jeho vzniku

Několik příkladů za západních Čech

(Přednáška se uskutečnila 13. března 2008.)

 

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
(Ústav českých dějin FF UK Praha)
Proč studovat dějiny vedlejších zemí Koruny české
(Přednáška se uskutečnila 25. října 2007.)

 

PD Dr. Volker Zimmermann
(Univerzita Karlova v Praze/Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
Sudetští Němci a národní socialismus
Výzkum názorů obyvatelstva na území říšské župy Sudety (1938-1945)
(Přednáška se uskutečnila 26. září 2007.)

 

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
(Univerzita Pardubice)
Osobní deníky žen a dívek 19. století
(Přednáška se uskutečnila 22. března 2007.)

 

Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
(Ústav českých dějin FF UK Praha)
Kronikářské záznamy lidové provenience jako historický pramen
(Přednáška se uskutečnila 31. října 2006.)